Mõniste Vallavalitsus
Aadress: Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002 
E-posti: vald@moniste.ee

Telefon: 789 1231
 
Vallavalitsuse tööaeg:
esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval kell 08.00 kuni 16.00
neljapäeval kell 8.00 kuni 18.00
reedel kell 8.00 kuni 14.00
  
Vastuvõtuajad ja kontaktandmed

 

Amet ja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg
Vallavanem 
Katrin Roop
789 1297,
5331 7772
katrin.roop@moniste.ee E ja R 09.00 -14.00
Vallasekretär 
Eve Mändmaa
789 1231 eve.mandmaa@moniste.ee E ja R 09.00 -14.00
Pearaamatupidaja 
Jane Liiv
789 1243 jane.liiv@moniste.ee E ja R 09.00 -14.00 
Raamatupidaja 
Maiu Toom
789 1243 maiu.toom@moniste.ee E ja R 09.00 -14.00 
Registripidaja 
Sirje Koemets
786 4723  sirje.koemets@moniste.ee E ja R 09.00 -14.00 
Maakorraldaja 
Väino Paas
786 4724 vaino.paas@moniste.ee E 09.00 -14.00
Sotsiaaltöö spetsialist 
Egle Veinberg
789 1237,
5307 3260
egle.veinberg@moniste.ee E ja R 09.00 -14.00
Majandusspetsialist 
Liisi Kurvits 
786 4725 liisi.kurvits@moniste.ee  E ja R 09.00 -14.00
Noortejuht 
Tiiu Saar 
5030605 tiiu.saar@moniste.ee  töötab noortekeskuses graafiku alusel
Hooldustöötaja 
Regina Saar 
5060140 regina.saar@moniste.ee  vastuvõtuaega ei ole

  
Vallavanem Katrin Roop - vallavalitsuse liige
haridus: sotsiaalteaduse bakalaureuse kraad
eriala: majandusteadus
ülesanded:
- juhib vallavalitsuse tööd ja vallavalitsuse istungite ettevalmistamist;
- esindab Mõniste valda ja vallavalitsust vastavalt seadusega, valla põhimäärusega ja volikogu poolt antud pädevusele;
- allkirjastab vallavalitsuse õigusaktid ning vastutab nende seadusele vastavuse eest;
- kontrollib volikogu ja vallavalitsuse õigusaktide täitmist;
- esitab volikogule kinnitamiseks vallavalitsuse struktuuri, ametnike koosseisu ning nende palgamäärad;
- annab vallavalitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
- sõlmib vallavalitsuse nimel lepinguid.
 
Vallasekretär Eve Mändmaa
haridus: kõrgharidus 
eriala: rahandus ja krediit
ülesanded:
- juhib vallakantselei tööd, esitab vallavanemale ettepanekuid kantselei struktuuri, funktsiooni ja koosseisu kohta;
- korraldab asjaajamist, peab dokumendiregistrit;
- tagab vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide ning muu dokumentatsiooni vastavuse vabariigi õigusaktidega;
- allkirjastab vallavalitsuse õigusaktid ning vastutab nende seadusele vastavuse eest;
- korraldab volikogu ja valitsuse õigusaktide avaldamist;
- protokollib volikogu ja valitsuse istungid; 
- teostab seadusega lubatud notariaaltoiminguid dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamisel; 
- koostab sünni ja surma kanded, väljastab sünni- ja surmatõendid; 
- väljastab tõendid ja õiendid;
- kannab andmed majandustegevuse registrisse, teeb majandustegevuse registri väljavõtteid;
- tagab arhiivi korrasoleku;
- esindab vallavalitsust kohtus.
  
Maakorraldaja Väino Paas
haridus: kõrgharidus
ülesanded:
- korraldab Mõniste vallas maakasutuse planeerimisega ja maakasutusega ning sellega seotud tegevusi;
- täidab maareformi seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid maa riigi omandisse jätmisel, munitsipaalomandisse andmisel, ostueesõigusega erastamisel, hoonestusõiguse seadmisel;
- määrab maa maksustamishinna vastavalt kinnitatud hinnatsoonidele;
- koostab ja köidab vastavalt nõuetele maadega seonduvad juriidilised toimikud ja esitab need maavalitsuse maaosakonnale;
- teostab kontrolli maa kasutamise ja kaitse üle;
- teostab maakorraldustoiminguid– kinnisasja ümberkruntimine, vahetamine, jagamine, liitmine, kinnisomandi kitsenduste selgitamine ja kinnisasja piiri kindlaks määramine, piiriettepanekute koostamine ja allkirjastamine, katastriüksuste sihtotstarvete määramine ja muutmine;
- vajadusel plaanimaterjali alusel maa erastamise ja munitsipaalomandisse jäetavate maade toimikute koostamine;
- osaleb maa korralise hindamise läbiviimisel ja muus maa maksustamisega seonduvas tegevuses;
- täiendab ja hoiab korras maamaksu andmebaasi;
- omab ülevaadet maakasutusest valla territooriumil;
- menetleb kohanimede ja aadresside määramist, muutmist ja kehtetuks tunnistamist;
- esitab aadressid avalikesse andmebaasidesse (ADS);
- koostab Vastse-Roosa kalmistu registri ja kalmistu plaani;
- valmistab ette jätkuvalt riigi omandis oleva maa ajutise kasutamise dokumentatsiooni;
- esitab elektroonilisse kinnistusraamatusse avaldused ja dokumentatsiooni;
- jälgib vallavalitsuse vajaduseks tellitavate maakorraldustööde, geodeetiliste mõõdistustööde ja kartograafiliste tööde planeerimise ja tegevusvaldkonnas sõlmitud lepingute täitmist;
- peab geoinfosüsteemi (GIS) registrit, kogub, korrastab ja arhiveerib andmed;
- peab arvestust vallas asuvate mälestiste üle. Informeerib kinnistu omanikku, mis piirangud ja kitsendused mälestistega kaasnevad;
- peab arvestust vallas asuvate teede kohta. Teeb ettepanekuid vallavolikogule avalikult kasutatavate teede arvele võtmiseks või arvelt kustutamiseks;
- korraldab Mõniste vallas loodus- ja keskkonnakaitsealast tegevust, teeb koostööd Riigimetsa Majandamise Keskusega ja peab valdkonnaga seotud kirjavahetust;
- teostab jäätmevaldajate registriga seotud ülesandeid ja peab jäätmevaldajate registrit;
- algatab ja koostab kohalikke ja rahvusvahelisi projekte ning otsib võimalusi nende realiseerimiseks;
- leiab rahastamisvõimalusi siseriiklikest välis- ja rahvusvahelistest fondidest ning taotluste vormistamine ja esitamine;
- osaleb arenguprogrammides ja vajadusel juhib neid;
- osaleb ja koordineerib valla arengukava koostamist, täiendamist ja muutmist;
- korraldab Mõniste valla üldplaneeringu ülevaatamise ja muutmisega seonduvat tegevust;
- korraldab ja osaleb Mõniste valla detailplaneeringute koostamise protsessis;
- osaleb vajadusel muude planeeringute koostamise protsessis ja peab planeeringutega seotud kirjavahetust;
- täidab muid vallavanema poolt antud ühekordseid korraldusi.
   
Registripidaja Sirje Koemets - vallavalitsuse liige
haridus: kõrgharidus 
eriala: metsamajandus
ülesanded:
- Eesti rahvastikuregistris andmete töötlemine Rahvastikuregistri seaduses sätestatud viisil, elukohateadete vastuvõtmine ning menetlemine, elanike statistiliste andmete esitamine;
- aadressiandmete muutmine ruumi omaniku õigustatud nõudmisel, sellega seonduva kirjavahetuse ja lisadokumentide vormistamine;
- Euroopa Liidu kodanikele isikukoodi moodustamine ja nende elukohaga seonduvate muude toimingute tegemine;
- elukohatõendite väljavõtete menetlemine registris ja kinnitatud elukohatõendite väljastamine;
- rahvastikuregistri ja ehitiste registri aadressiandmete ühildamine Maa-ameti ADS süsteemi andmetega;
- kirjavahetuse pidamine maavalitsuse rahvastikutoimingute osakonna, Politsei- ja Piirivalveameti, Andmevara AS jt;
- Eesti Hariduse Infosüsteemis olevate andmete kontrollimine (sh Mõniste Koolis ja väljaspool omavalitsust õppivate ning lasteaias käivate laste kohta);
- kirjade ja dokumentide registreerimine dokumendiregistris Amphora, vajadusel paljundustööde tegemine;
- asjaajamiseks vajalike arhivaalide laenutamine ametnikele;
- andmete esitamine arhiiviregistrile;
- vallavalitsuse asjaajamise alalise ja pikaajalise säilitusväärtusega toimikute vastuvõtmine, korrastamine, arhivaalide loetelu koostamine;
- arhiiviteatiste, ärakirjade või väljavõtete väljastamine kodanikele, asutustele, teabe andmine hoidlas olevate arhivaalide kohta;
- ehitisregistri pidamine, kodanike avalduste vastuvõtmine, nende abistamine taotluste täitmisel, andmete sisestamine ehitisregistrisse;
- väikeehitiste taotluste, hoonete projekteerimistingimuste, lammutus- ja ehituslubade ning kasutuslubade taotluste läbivaatamine; vallavalitsuse korralduste eelnõude koostamine, vajadusel kooskõlastamine asjaomaste ametitega, dokumentide edastamine taotlejatele;
- olemasolevate hoonete arvele võtmine ehitisteatise alusel;
- valminud ehitiste üle vaatamise korraldamine;
- ehitusalaste aruannete koostamine ja edastamine;
- ehitise ehitusloa ja kasutusloa taotluste vastuvõtmine, menetlemise korraldamine;
- müügipiletite väljastamine;
- tehniliste trükkimistööde teostamine;
- vallavanema või vallasekretäri poolt antud ühekordsete ametialaselt vajalike jooksvate ülesannete täitmine.

 

Majandusspetsialist Liisi Kurvits
Haridus: kesk
ülesanded:
- kommunaalmajanduse alase informatsiooni ja tehnilise dokumentatsiooni kogumine, aruannete esitamine (sh näitude võtmine ja edastamine);
- hangete korraldamiseks dokumentatsiooni ettevalmistamine ning riigihangete registris kannete tegemine;
- veevarustuse- ja heitveesüsteemide (torustike, pumplate, puhastite jmt) rajamise ja hooldamisega seotud projektide koostamine, vee-ettevõtja poolt esitatavate projektide koostamises osalemine ja tööde organiseerimine;
- valla omandis olevate elu- ja mitteeluruumide üürilepingute sõlmimine, ruumide üürnikele üleandmine ja vastuvõtmine, vastava dokumentatsiooni koostamine;
- jäätmekäitluse alase informatsiooni ja tehnilise dokumentatsiooni kogumine, aruandluse esitamine, jäätmekäitluse eeskirjade ja jäätmemajanduse kava koostamine, toetustaotluste koostamine ja esitamine ning projektide läbiviimine koos aruandlusega;
- valla territooriumil asuvate haljasalade, parkide, puhkealade ja kalmistu haljastuse planeerimine ja heakorratööde organiseerimine, lepingute ettevalmistamine heakorratööde teostamiseks, toetustaotluste koostamine ja esitamine ning projektide läbiviimine koos aruandlusega;
- valla teedeehituse kavade ja plaanide algatamine ning koostamine, teede kasutuse järelevalve, teedeehitusega seotud projektide algatamine ning juhtimine (sh viitade ja märkidega seonduvad tegevused);
- valla teede hooldamise ja remonttööde planeerimine ja organiseerimine;
- tänavavalgustusega seonduvate küsimuste lahendamine;
- üldkasuliku töö korraldamine valla territooriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga;
- koostöö tegemine loomade varjupaigateenust osutavate asutustega seoses kodutute ja hulkuvate loomadega;
- avaldustele ja järelepärimistele vastamine ametijuhendiga pandud ametikohustuste piires;
- õigusaktide eelnõude koostamine ametijuhendiga pandud ametikohustuste piires;
- oma tööalaste dokumentide ettevalmistamine arhiivi andmiseks;
- muude vallavanema poolt antud ühekordsete ülesannete või korralduste täitmine.
  
Sotsiaaltöö spetsialist Egle Veinberg
haridus: keskharidus
ülesanded:
- valmistab ette vallavolikogu ja -valitsuse sotsiaalalaste määruste, otsuste ja korralduste eelnõud;
- osaleb volikogu alatise sotsiaalkomisjoni tegevuses,
- kogub komisjoni tööks vajaliku info ja edastab selle komisjoni liikmetele;
- osaleb vallavolikogu ja vallavalitsuse istungitel, kus käsitletakse sotsiaalküsimusi;
- koostab valla sotsiaalhoolekande eelarve eelnõu;
- vastutab sotsiaalregistri STAR korrektse toimimise eest, peab valla sotsiaalregistrit sotsiaalabi vajavate isikute kohta; arvestab isikutele sotsiaaltoetusi ning toimetulekuraskustes lastega peredele vajaduspõhist peretoetust;
- korraldab koolikohustuslike isikutega tegelemist, koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamist ning meetmete rakendamist koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes, teeb koostööd kooli ja lasteaiaga;
- tegeleb Võru maakonna alaealiste komisjoni ettekirjutusel alaealistele mõjutusvahendina üldkasuliku töö korraldamisega ja vastavate dokumentide vormistamisega;
- korraldab vanemateta ja vanemliku hoolitsuseta laste eestkostet ja hooldust;
- korraldab puuetega isikute, eakate ja teiste sotsiaalselt mitte toimetulevate isikute hoolekannet;
- väljastab isikliku abivahendi kaarte ja puuetega inimeste sõidukite parkimiskaarte, aitab muretseda abivahendeid puuetega inimestele;
- organiseerib abivajajate hoolduse, korraldab hoolekandeasutusse paigutamist ning koduteenuseid ja perekonnas hooldamist, sõlmib hoolduslepingud, suhtleb hoolekandeasutustega, aitab kaasa tugiisikute leidmisele;
- korraldab vältimatu sotsiaalabi osutamist;
- koostab ja juhib oma valdkonna projektid ning nende aruanded;
- võtab vastu kodanikke ja nõustab neid sotsiaalhoolekandealastes küsimustes, abistab kodanikke dokumentide vormistamisel ekspertiisitaotluse, sotsiaalabi ja sotsiaalteenuste saamiseks;
- korraldab sotsiaalalaste avalduste ja kirjade registreerimist, sotsiaalküsimuste alast kirjavahetust ja aruandlust ning valmistab ette dokumendid arhiivi andmiseks;
- teeb koostööd teiste omavalitsuste, asutuste ja organisatsioonidega oma valdkonna küsimustes;
- täidab õigusaktidest, teenistuskoha olemusest ja teenistussuhte laadist tulenevaid ning vallavanema ühekordsete ametijuhendis loetlemata teenistusalaseid korraldusi;
- täidab teisi seaduses ja valla põhimääruses pandud ülesandeid.
  
Pearaamatupidaja Jane Liiv - vallavalitsuse liige
haridus: rakenduskõrgharidus 
eriala: majandusarvestus
ülesanded:
- valla raamatupidamisarvestuse korraldamine;
- eelarve koostamise ja täitmise protsessi juhtimine (eelarvestrateegia, eelarve, lisaeelarve koostamine, eelarve täitmise kontrollimine, analüüs eelarve täitmise ja eelarvedistsipliinist kinnipidamise kohta);
- majandusaasta aruande ja vajadusel finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kava koostamine;
- raamatupidamisaruannete ja statistiliste aruannete koostamise ja õigeaegse esitamise tagamine;
- deebitoride ja kreeditoride arvestuse pidamine;
- rahaliste vahendite ja kaubalis-materiaalsete väärtuste täpse arvestamise ja nende liikumisega seotud operatsioonide õige dokumentaalse vormistamise ja raamatupidamiskontodel kajastamise korraldamine;
- valla majandustegevuse efektiivsuse analüüsimine;
- raamatupidamise sise-eeskirja ja teiste valla rahanduse ja varalise sisuga õigusaktide projektide koostamine, nende esitamine vallavolikogule ja –valitsusele ning nende seadustele ja teistele õigusaktidele vastavuse tagamine;
- aastainventuuride läbiviimise organiseerimine;
- sihtotstarbeliste vahendite arvestus ja eelarvesse lisamine;
- eelarvekomisjoni koosolekutel ning vallavolikogu ja -valitsuste istungitel tema teenistusvaldkonda kuuluvate küsimuste arutelul osalemine;
- maksude, teiste tulude (teenustasud, riigilõivud jms) laekumise jälgimine;
- töötasude õigeaegse arvestuse, pangaarvetele ülekandmise tagamine;
- arvete tasumise ja maksude õigeaegse ülekandmise tagamine;
- kirjadele ja avaldustele vastuste koostamine oma teenistusvaldkonda kuuluvates küsimustes;
- kohalike maksude, teenustasude määrade väljatöötamine;
- valla laenude, nende garanteerimise ja tagasimaksmise korraldamine;
- oma teenistusvaldkonnas läbirääkimiste ja lepingute ettevalmistamine, infovahetuse organiseerimine, koostöö tegemine erinevate asutustega, kontaktide hankimine ja hoidmine;
- vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide nõustamine eelarve teemadel;
- vallavalitsuse hallatavate asutuste finantsmajandusliku tegevuse kontrollimine;
- raamatupidamisdokumentide säilimise ja arhiveerimise tagamine;
- teiste seaduses, valla põhimääruses, raamatupidamise sise-eeskirjas või vallavalitsuse töökorras pandud ülesannete täitmine;
- vallavanema poolt antud ühekordsete ametialaselt vajalike jooksvate ülesannete täitmine.
  
Raamatupidaja Maiu Toom - vallavalitsuse liige
haridus: kesk-eri 
eriala: põllumajanduslik raamatupidamine
ülesanded:
- teostab sularahaoperatsioone ning peab kassaraamatut, osaleb sularaha inventeerimisel;
- teostab pangaülekandeid, kajastab pangakanded raamatupidamisprogrammis;
- teostab arveldusi aruandvate isikutega (majanduskulude ja lähetuskulude aruanded, isikliku sõiduauto ameti- ja töösõitudeks kasutamise kompenseerimine);
- teostab arveldusi tarnijatega, kajastab arved raamatupidamisprogrammis lähtuvalt vallaeelarves toodud tegevusaladest;
- teostab toetuste väljamakseid vastavalt vallavalitsuse korraldustele ning sotsiaaltöö spetsialisti poolt esitatud väljamakselehtedele;
- teostab õpilaste sõidusoodustuse aruannete põhjal väljamakseid;
- koostab arveid valla poolt osutatavate teenuste eest (kooli- ja lasteaia toidurahad, lasteaia ja kooli kohatasud, elu- ja mitteeluruumide kasutamise üüriarved, hooldekodu kohatasud jne) ning jälgib nende tasumist;
- peab valla ametnike ja töötajate palgaarvestust, tööandja ja töötaja maksude arvestust,
- väljastab palgatõendid ja muud töötasu puudutavad tõendid;
- peab põhivahendite arvestust;
- osaleb inventuuride läbiviimise komisjoni töös;
- koostab ja esitab statistilisi ning muid aruandeid;
- säilitab raamatupidamisdokumente;
- täidab vallavanema poolt antud ühekordseid ülesandeid või korraldusi.

Noortejuht Tiiu Saar
haridus: põhiharidus 
ülesanded:
- noorsootöö planeerimine ja juhtimine vallas;
- noorte nõustamine ja juhendamine;
- noortele suunatud preventiivse töö organiseerimine ja koordineerimine;
- noorsootöö alase info kogumine ja vahendamine;
- noortele suunatud tegevuste planeerimine ja korraldamine:
- noorte initsiatiivi ja omaalgatuse toetamine ning eneseteostuse võimaldamine;
- koostöös noortega projektide käivitamine ja elluviimine;
- projektide koostamine, esitamine ja aruandlus;
- koostöö teiste vallas ja maakonnas noortega tegelevate noorteühenduste ja vabatahtlikega;
- noorsootöö paremaks organiseerimiseks lisavõimaluste ja vahendite otsimine erinevatest programmidest;
- töövaldkonda puudutavate aruannete, tegevuskavade ja arengukavade koostamine;
- osalemine valdkonda puudutava eelarve koostamisel ning eelarve täitmise jälgimine;
- vastavalt volitustele vallavalitsuse esindamine oma valdkonda kuuluvates küsimustes vallas, maakonnas ja vabariigis
- vallavanema poolt antud ühekordsete tööülesannete täitmine.

Hooldustöötaja Regina Saar
haridus: kesk 
ülesanded:
- osutab koduteenust pensioniealistele või puuetega inimestele, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul vastavalt vallavalitsuse ja abi vajava isiku vahel sõlmitud lepingule;
- varustab klienti toiduainete ja esmatarbekaupadega;
- toob vee ning küttepuud eluruumi;
- korrastab eluruumi ja abistab kütmisel;
- muretseb ravimid ja esmaabivahendid;
- korraldab pesupesemise;
- korraldab esmase arstiabi;
- abistab asjaajamisel ning dokumentide vormistamisel;
- lahendab ülalpidamiskohustusega isikuteta isiku surma korral matuse korraldamisega seotud küsimused.
 

Vallavalitsuse palgaandmed ja majanduslike huvide deklaratsioonid

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru