Mõniste Vallavolikogu 30.08.2017 istungil arutati:

Tagasi

• Muudeti Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingut. Ühinemisleping viidi kooskõlla 5.07.2017 jõustunud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatustega, millega on reguleeritud valla ametiasutuses töötavate ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökoha koondamisega.

• Kiideti heaks Misso valla osalemine Noored Setomaale 2017. aasta toetusskeemis, millest tulenevalt võib uuel Rõuge vallal tekkida tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõuda võiv kohustus 10000 euro ulatuses. Ühinevate omavalitsuste volikogud peavad alates lepingu sõlmimise päevast konsensuslikult heaks kiitma ühinevate omavalitsuste võlakohustuste ja muude tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise. Noored Setomaale toetusskeemi eesmärk on 21-40-aastastele Setomaal elavatele noortele ja nende peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist, pidurdada noorte lahkumist Setomaalt, kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus ja aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele. Toetusskeemi sihtpiirkond on Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso vald.

• Kinnitati Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2017–31.12.2018. Riigikogu võttis vastu seadusemuudatused, millega loodi alus noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks täiendavaks toetamiseks, et huvitegevusele oleks juurdepääs suuremal hulgal noortel. Riik hakkab huviharidust ja huvitegevust täiendavalt toetama 2017.aasta septembrist.

• Otsustati omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad maakonna arendustegevuse suunamise, rahvatervise ja turvalisuse ning kultuurivaldkonna ülesanded delegeerida alates 1. jaanuarist 2018 Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus. Tegemist on maavalitsuse ülesannetega, mis seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega antakse omavalitsustele ühiseks täitmiseks.

• Muudeti vallavanem Katrin Roobi puhkuse ajakava.

Uudis lisatud: 11.09.17 / Eve Mändmaa, vallasekretär

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru